ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_030
          การพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินในชั้นเรียนสำหรับครูโครงการโรงเรียนพระปริยัติธรรม ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยแนวคิดทุนสังคม

          Development of Classroom Assessment Competency of Prapariyuttitham Teachers Under the Project initiated by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Through Social Capital Framework

          ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี ณ นคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก
          วันที่เผยแพร่ 18 กรกฎาคม 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
          หน่วยงานที่เผยแพร่ หน่วยงานหลัก
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          การประเมินในชั้นเรียน แนวคิดทุนสังคม Classroom Assessment, Social Capital Framework
 
                   2561_030