ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_031
          การพัฒนาหนังสืออัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการสื่อสารสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

          A Development of Smart Book to Assisted Communication for Hearing Impaired Students

          ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
อาจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
          วันที่เผยแพร่ 18 กรกฎาคม 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยด้านการศึกษาทางไกล
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          หนังสืออัจฉริยะ แอปพลิเคชัน เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน Smart book, application, hearing impaired students
 
                   2561_031