ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_032
          การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฝ่ายจัดการของสหกรณ์การเกษตร

          The Development of a Distance Training Package on Human Resources Development for Management of Agricultural Cooperatives

          ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิลาวัลย์ ศิลปศร
รองศาสตราจารย์ส่งเสริม หอมกลิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรชัย สิงหฤกษ์
อาจารย์ศิริลักษณ์ นามวงศ์
นายสุรเดช อธิคม
          วันที่เผยแพร่ 18 กรกฎาคม 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยด้านการศึกษาทางไกล
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          ชุดฝึกอบรมทางไกล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายจัดการของสหกรณ์การเกษตร Distance Training Package, Human Resources Development, Management of Agricultural Cooperative
 
                   2561_032