ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_033
          การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านชุมชนการเรียนรู้เสมือนจริงสำหรับ การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาในเขตภาคกลางตอนล่าง

          Development of a Model for Knowledge Management of Local Wisdom via Virtual Learning Community for Instructional Management at the Primary Education Level in the Lower Central Region

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
          วันที่เผยแพร่ 18 กรกฎาคม 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          การจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประถมศึกษา Knowledge management, Local wisdom, Primary education
 
                   2561_033