ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_034
          การประเมินการจัดกิจกรรมสอนเสริมแบบเข้มชุดวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

          An Evaluation of the Intensive Tutorial Session for the Introduction to Computer Course

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
อาจารย์กชกร ณ นครพนม
อาจารย์ปิยพร นุรารักษ์
          วันที่เผยแพร่ 18 กรกฎาคม 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยด้านการศึกษาทางไกล
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          การสอนเสริมแบบเข้ม การประเมินการจัดกิจกรรม ชุดวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น intensive tutorial session, evaluation of the intensive, introduction to computer course
 
                   2561_034