ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_035
          การพัฒนาแกนนำเกษตรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

          The Leaderships Development of Occupational Health and Safety among farmers at Thamuang District, Kanchanaburi Province

          ผู้วิจัย

อาจารย์กุณฑลีย์ บังคะดานรา
          วันที่เผยแพร่ 01 ตุลาคม 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (โครงการบริการวิชาการแก่สังคม อิงรูปแบบวิจัย)
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
          สาขาการวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          ประเภทงานวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          คำสำคัญ
          เกษตรกร แกนนำเกษตรกร พฤติกรรมการทำงานที่ปลอดภัย ชุดฝึกอบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย