ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_036
          การประยุกต์ระบบสากล GHS ในผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ใช้ในบ้านเรือนในจังหวัดนนทบุรี

          Application of GHS for Household Community Products in Nonthaburi Province

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
          วันที่เผยแพร่ 01 ตุลาคม 2561
          แหล่งทุน กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          ประเภทงานวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          คำสำคัญ
          ระบบสากล GHS ฉลากผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ใช้ในบ้านเรือน มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS), Household community product label, Community Product Standard, Cosmetics, Hazardous substances
 
                   2561_036