ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_039
          ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียน กลุ่มทรัพยากรและกลุ่มบริการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

          Factors Influencing the Capital Structure of Listed Companies in Resources Group and Services Group in the Stock Exchange of Thailand

          ผู้วิจัย

รองศาสตาจารย์กัลยาณี กิตติจิตต์
รองศาสตราจารย์วรรณี ชลนภาสถิตย์
รองศาสตราจารย์สุชาดา สถาวรวงศ์
รองศาสตราจารย์ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
          วันที่เผยแพร่ 01 ตุลาคม 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์
          คำสำคัญ
          โครงสร้างเงินทุน บริษัทจดทะเบียนกลุ่มทรัพยากรและกลุ่มบริการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
                   2561_039