ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_040
          การพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วมด้วยชุดฝึกอบรมทางไกล

          Knowledge and Skill Development on Classroom Action Research of Special Education Teachers in Inclusive School via Distance Training Package

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
          วันที่เผยแพร่ 01 ตุลาคม 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยด้านการศึกษาทางไกล
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          วิจัยในชั้นเรียน ครู การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม classroom action research, teachers, special Education, inclusive school
 
                   2561_040