ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_041
          แนวคิดในการบังคับใช้สัญญาในการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

          Concept in enforcing the arbitration agreement as the dispute resolution process

          ผู้วิจัย

อาจารย์วิภุส แสนเจริญ
          วันที่เผยแพร่ 01 ตุลาคม 2561
          แหล่งทุน กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
          สาขาการวิจัย สาขานิติศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขานิติศาสตร์
          คำสำคัญ
          กฎหมายอนุญาโตตุลาการ การใช้บังคับสัญญาอนุญาโตตุลาการ Arbitration Law, Enforcement of Arbitration Agreement
 
                   2561_041