ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_043
          สาเหตุการสละสิทธิ์ของผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          The Causes of Giving up the Rights of Students Who Have Been Admitted to Study in the Master Degree Programs of Sukhothai Thammathirat Open University

          ผู้วิจัย

นางนงค์ลักณ์ รุ่งวิทยาธร
นางสาวอรสา อดิเรกผลิน
          วันที่เผยแพร่ 01 ตุลาคม 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยสถาบัน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          สาเหตุการสละสิทธิ์ ผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาโท