ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_044
          คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเอกสารการสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช: กรณีศึกษา ชุดวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน

          Carbon Footprint of Sukhothai Thummathirat Open University Textbook: A Case Study on Public Policy and Planning

          ผู้วิจัย

อาจารย์ ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์
รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
          วันที่เผยแพร่ 01 ตุลาคม 2561
          แหล่งทุน กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          ประเภทงานวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          คำสำคัญ
          คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ก๊าซเรือนกระจก เอกสารการสอน อุตสาหกรรมการพิมพ์ Carbon footprint Greenhouse gas Textbook Printing Industry
 
                   2561_044