ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_045
          การศึกษาความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป OTOP จังหวัดนนทบุรี

          The Study of Competitive Advantage of OTOP Modified Food Industries in Nonthaburi

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
รองศาสตราจารย์สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ โรจนแสง
          วันที่เผยแพร่ 01 ตุลาคม 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          ประเภทงานวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          คำสำคัญ
          ความสามารถทางการแข่งขัน อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป OTOP จังหวัดนนทบุรี Competitive Advantage, OTOP Modified Food Industries, Nonthaburi
 
                   2561_045