ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_047
          การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่มธุรกิจก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง และกลุ่มธุรกิจกลุ่มการผลิตและบริการเพื่อสุขภาพและความงามต่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

          The Development of SMEs in Construction/Material and Healthcare/Cosmetic Industry toward ASEAN Economic Integration

          ผู้วิจัย

อาจารย์ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ
          วันที่เผยแพร่ 01 ตุลาคม 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์
          คำสำคัญ
          วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มธุรกิจก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง กลุ่มธุรกิจกลุ่มการผลิตและบริการเพื่อสุขภาพและความงาม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Small and Medium Enterprises, Construction/Material Industry, Healthcare/Cosmetic Industry, AEC
 
                   2561_047