ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_048
          มาตรการทางกฎหมายอาญาในการคุ้มครองข้อมูลคอมพิวเตอร์

          Criminal Law Measures to Protect Computer Data

          ผู้วิจัย

อาจารย์สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล
          วันที่เผยแพร่ 01 ตุลาคม 2561
          แหล่งทุน กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขานิติศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขานิติศาสตร์
          คำสำคัญ
          ข้อมูลคอมพิวเตอร์ สำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ กฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Computer Data, Computer Data Copying, Criminal Law, Computer Crime Act
 
                   2561_048