ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_049
          มาตรการการคุ้มครองพยานในประเทศไทย: ศึกษากรณีการคุ้มครองพยานโดยการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างรัฐ

          The Protection of Witness in Thailand: The Study of Witness Relocation Cases in Foreign Country

          ผู้วิจัย

อาจารย์ ดร.วรรณวิภา เมืองถ้ำ
          วันที่เผยแพร่ 01 ตุลาคม 2561
          แหล่งทุน กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขานิติศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขานิติศาสตร์
          คำสำคัญ
          การคุ้มครองพยาน โยกย้ายถิ่นฐาน องค์กรอาชญากรรม Witness Protection, Relocation, Organized Crime
 
                   2561_049