ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_051
          การประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการงานก่อสร้าง) สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          The Evaluation of the Bachelor of Technology Program (Construction Management), School of Management Science, Sukhothai Thammathirat Open University

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
อาจารย์จักรกฤษณ์ เหลืองเจริญรัตน์
          วันที่เผยแพร่ 01 ตุลาคม 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยสถาบัน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          การประเมินหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต การจัดการงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Curriculum Evaluation, Bachelor of Technology, Construction Management, Sukhothai Thammathirat Open University