ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_052
          การประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          Curriculum Evaluation in Master of Public Health, School of Health Science, Sukhothai Thammathirat Open University

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.พาณี สีตกะลิน
รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา ประเสริฐชัย
อาจารย์ ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์
          วันที่เผยแพร่ 01 ตุลาคม 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยสถาบัน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย -
          ประเภทงานวิจัย -
          คำสำคัญ
          -