ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_053
          การประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          The Evaluation of Master of Public Administration Program Revised Curriculum Academic Year 2011 School of Management Science, Sukhothai Thammathirat Open University

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
อาจารย์ ดร.จำเนียร ราชแพทยาคม
          วันที่เผยแพร่ 01 ตุลาคม 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยสถาบัน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          ประเมิน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Evaluation, Master of Public Administration Program, Revised Curriculum Academic Year 2011, Sukhothai Thammathirat Open University