ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_054
          ความสัมพันธ์ระหว่างทุนและพรรคการเมืองไทยผ่านการที่กลุ่มทุนให้เงินบริจาคแก่พรรคประชาธิปัตย์ พรรคไทยรักไทย (พรรคพลังประชาชน และพรรคเพื่อไทย)

          Relations between Capital and Political Parties through Political Donation from Capitalists to Democrat Party, Thai Rak Thai Party (People's Power Party and Pheu Thai Party) 2546 B.E. – 2555 B.E.

          ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวลัญช์ โรจนพล
          วันที่เผยแพร่ 01 ตุลาคม 2561
          แหล่งทุน กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
          คำสำคัญ
          ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มทุนและพรรคการเมือง เงินบริจาคพรรคการเมือง พรรคประชาธิปัตย์ ไทยรักไทย กลุ่มทุน