ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_055
          การศึกษาพัฒนาการของการศึกษาระบบเปิดในประเทศไทย

          The Study of the Development for Open Education in Thailand

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์
รองศาสตราจารย์สุรัชดา สุบรรณ ณ อยุธยา
รองศาสตราจารย์ชนิดา พิทักษ์สฤษดิ์
อาจารย์ศุภนิตา สุดสวาสดิ์
          วันที่เผยแพร่ 01 ตุลาคม 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยด้านการศึกษาทางไกล
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          การศึกษาระบบเปิด การศึกษาพัฒนาการ Open Education, Development of open education
 
                   2561_055