ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_056
          การพัฒนาระบบการออกแบบตำราเสียงชุดวิชาของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          Development of an Audio Book Designing System for Sukhothai Thammathirat Open University (STOU) Courses

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา
          วันที่เผยแพร่ 01 ตุลาคม 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยด้านการศึกษาทางไกล
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          ระบบ การออกแบบ ตำราเสียงชุดวิชา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช System, Designing, Audio book for course, Sukhothai Thammathirat Open University
 
                   2561_056