ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_059
          ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ในระบบการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          Factors Influencing student persistence in Sukhothai Thammathirat Open University

          ผู้วิจัย

อาจารย์กุญชร เจือตี๋
          วันที่เผยแพร่ 01 ตุลาคม 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยด้านการศึกษาทางไกล
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          การคงอยู่ในระบบการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช student persistence, Sukhothai Thammathirat Open University
 
                   2561_059