ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_061
          การทำเหมืองข้อความแฝงสำหรับการตรวจพบและป้องกันจากอาชญากรรมไซเบอร์

          Latent Text Mining for Detection and Prevention from Cybercrime

          ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด
อาจารย์กชกร ณ นครพนม
อาจารย์พิมผกา ประเสริฐศิลป์
อาจารย์ปิยพร นุรารักษ์
          วันที่เผยแพร่ 02 พฤศจิกายน 2561
          แหล่งทุน กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
          คำสำคัญ
          การกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต การทำเหมืองข้อความแฝง อนุมานแปรผันของเบย์ ข้อมูลกระแสการไหล Cyberbullying, Latent Text Mining, Variational Bayesian inference, Data Stream Mining
 
                   2561_061