ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_062
          ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วม สำหรับผู้สูงอายุ ที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี

          The Effects of Participatory Health Promotion Program for Elderly with Non-communicable Diseases in Nonthaburi Municipality

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา
อาจารย์ ดร.ธีระวุธ ธรรมกุล
อาจารย์กนิษฐ์ โง้วศิริ
          วันที่เผยแพร่ 02 พฤศจิกายน 2561
          แหล่งทุน กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
          ประเภทงานวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
          คำสำคัญ
          การดู แลสุขภาพผู้ สูงอายุ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โปรแกรมสร้างเสริมสุ ขภาพแบบมี ส่วนร่วม การจั ดการตนเอง เทศบาลนครนนทบุรี Elderly health care, Non-communicable disease, Participatory health promotion program, Self-management, Nonthaburi Municipality
 
                   2561_062