ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_064
          การสังเคราะห์งานวิจัยการศึกษาทางไกล

          The Synthesis on Distance Education Research

          ผู้วิจัย

นางสาวทิพยาภรณ์ รัตนลาโภ
          วันที่เผยแพร่ 07 พฤศจิกายน 2561
          แหล่งทุน กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          การสังเคราะห์ การวิจัยการศึกษาทางไกล synthesis, distance education research
 
                   2561_064