ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_065
          การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย

          The Analysis of Efficiency and Factors Affecting Efficiency of Agricultural Co-operatives in the Upper-Middle Region of Thailand

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ
          วันที่เผยแพร่ 07 พฤศจิกายน 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
          ประเภทงานวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
          คำสำคัญ
          ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ สหกรณ์การเกษตร ภาคกลางตอนบน Operational Efficiency,Factors Influence Operational Efficiency,Agricultural Cooperatives.,the Upper-Middle Region of Thailand
 
                   2561_065