ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_066
          การศึกษาแบบแผนการออกกลางคัน แบบแผนการสำเร็จการศึกษา และปัจจัยที่มีผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          Pattern of Dropout and Graduation and Causes: A Case Study of Master of Communication Arts Students, Sukhothai Thammathirat Open University

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สุธีธร
          วันที่เผยแพร่ 07 พฤศจิกายน 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยสถาบัน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          แบบแผนการออกกลางคัน,แบบแผนการสำเร็จการศึกษา,หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Pattern of dropout,Pattern of graduation,The Master of Communication Arts Program, Sukhothai Thammathirat Open University