ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_067
          การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในดัชนี SETHD ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

          Dividend Payout of Listed Companies in SETHD Index in the Stock Exchange of Thailand

          ผู้วิจัย

อาจารย์ ดร.เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ
          วันที่เผยแพร่ 07 พฤศจิกายน 2561
          แหล่งทุน กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์
          คำสำคัญ
          เงินปันผล อัตราการจ่ายเงินปันผล นโยบายการจ่ายเงินปันผล ผลตอบแทนเกินปกติ ดัชนี SETHD ,Dividend, Dividend payout ratio, Dividend payout policy, Excess profit, SETHD Index
 
                   2561_067