ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_069
          การวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ และแนวคิดการจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่

          A Comparative Analysis of New Public Management, New Public Service and New Public Governance

          ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป ศรีราม
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
อาจารย์จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์
อาจารย์ ดร.จำเนียร ราชแพทยาคม
          วันที่เผยแพร่ 08 พฤศจิกายน 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยสถาบัน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
          คำสำคัญ
          แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ แนวคิดการจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่ New Public Management, New Public Service, New Public Governance