ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_070
          การพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะหลักของอาจารย์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          Development of Indicators for Instructors’ Core Competency in Increasing Graduation of Master’s Degree Students of School of Educational Studies, Sukhothai Thammatirat Open University

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี จงเจริญ
          วันที่เผยแพร่ 08 พฤศจิกายน 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยสถาบัน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          ตัวชี้วัดสมรรถนะหลัก การส่งเสริมให้สำเร็จการศึกษา ปริญญาโท Indicators for Instructors’ Core Competency, Increasing Graduation, Master’s Degree