ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_071
          รูปแบบการติดต่อสื่อสารด้านการลงทะเบียนเรียนในระบบการศึกษาทางไกลของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          Communication Model for Enrolling in Distance Education Of Undergraduate Students Sukhothai Thammathirat Open University

          ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร
          วันที่เผยแพร่ 08 พฤศจิกายน 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยสถาบัน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          รูปแบบ,การติดต่อสื่อสาร,การลงทะเบียน,ระบบการศึกษาทางไกล model, communication, registration, distance education system.