ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_073
          การศึกษาความคิดเห็นและแนวทางในการจัดสอนเสริมแบบเข้มพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคการศึกษาที่ 2/2559

          A Study of Opinions toward and Guidelines for Provision of Special Intensive Tutorial Sessions in the Bachelor of Public Administration Program in Provincial Government Administration, a Cooperation Project between the Ministry of Interior and Sukhothai Thammathirat Open University (STOU) in the Second Semester of 2017 Academic Year

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
รองศาสตราจารย์มานิต ศุทธสกุล
อาจารย์ปรีชา วัชราภัย
อาจารย์นิพัทธา อมรรัตนเมธา
อาจารย์ชูเกียรติ มุทธกาญจน์
อาจารย์สุจริต ปัจฉิมนันท์
นางสาวศศโสฬส เกียรติภักดีกุล
          วันที่เผยแพร่ 08 พฤศจิกายน 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยสถาบัน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
          คำสำคัญ
          แนวทางในการจัดสอนเสริมแบบเข้มพิเศษ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การบริหารการปกครองท้องที่ Guidelines for provision of special intensive tutorial sessions, Bachelor of Public Administration Program, Provincial Government Administration