ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_075
          การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          Evaluation of Master of Nursing Science Program in Nursing Administration School of Nursing, Sukhothai Thammathirat Open University

          ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
อาจารย์ ดร.เรณุการ์ ทองคำรอด
          วันที่เผยแพร่ 26 พฤศจิกายน 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยสถาบัน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
          ประเภทงานวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
          คำสำคัญ
          การประเมินหลักสูตร, การบริหารการพยาบาล, Program evaluation, Nursing administration