ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_077
          การพัฒนาการรู้สารสนเทศ สื่อและดิจิทัล สำหรับนักศึกษาทางไกลระดับอุดมศึกษา

          Information, Media and Digital Literacy Development for Distance Students in Higher Education

          ผู้วิจัย

ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
          วันที่เผยแพร่ 09 มกราคม 2562
          แหล่งทุน ทุนวิจัยด้านการศึกษาทางไกล
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
          สาขาการวิจัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
          คำสำคัญ
          การรู้สารสนเทศ, การรู้เท่าทันสื่อ, การรู้ดิจิทัล, นักศึกษาทางไกล, Information literacy, Media literacy, Digital literacy, Distance students
 
                   บทคัดย่อ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก