ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_078
          การพัฒนามัลติมีเดียความจริงเสมือน สำหรับการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          Development of Multimedia Augmented Reality for Distance Education of Sukhothai Thammathirat Open University

          ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา สนกนก
อาจารย์ ดร. สุชาติ แสนพิช
          วันที่เผยแพร่ 09 มกราคม 2562
          แหล่งทุน ทุนวิจัยสถาบัน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย -
          ประเภทงานวิจัย -
          คำสำคัญ
          -