ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2562_002
          ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ในระบบการเรียนการสอนทางไกลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          The Effects of eBooks for Distance Learning of STOU Communication Arts Bachelor Students

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์จันทนา ทองประยูร
          วันที่เผยแพร่ 11 มกราคม 2562
          แหล่งทุน ทุนวิจัยด้านการศึกษาทางไกล
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
          สาขาการวิจัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
          คำสำคัญ
          การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, การเรียนรู้, การเรียนการสอนทางไกล, การวิจัยเชิงทดลอง, ชุดวิชาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์,e-book usage, learning outcomes, distance learning, experimental research, Communication Arts Research subject
 
                   2562_002