ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2562_004
          การพัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านเว็บเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านศักยภาพภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีในประเทศไทย

          The Development of a Web-based Training Package on Strengthening Leadership Capability of Female Principals in Thailand

          ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี จงเจริญ
          วันที่เผยแพร่ 25 มกราคม 2562
          แหล่งทุน ทุนวิจัยด้านการศึกษาทางไกล
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
          สาขาการวิจัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
          คำสำคัญ
          ชุดฝึกอบรมผ่านเว็บ, การเสริมสร้างความเข้มแข็ง, ศักยภาพภาวะผู้นำ, ผู้บริหารสถานศึกษาสตรี, Web-based training package, Strengthening, Leadership capability, Female principal
 
                   บทคัดย่อ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก