ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2562_005
          การพัฒนาตำราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกลในระดับประถมศึกษา

          Development of Audio Text for Distance Education at the Primary Education Level

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
          วันที่เผยแพร่ 01 กุมภาพันธ์ 2562
          แหล่งทุน ทุนวิจัยด้านการศึกษาทางไกล
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          ตำราเสียง, การศึกษาทางไกล, ประถมศึกษา, Audio text for distance education, Distance education, Primary education level
 
                   บทคัดย่อ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก