ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2562_006
          การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง จิตสาธารณะ สำหรับครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดนนทบุรี

          A Development of a Training Program on Public Mind for Non formal Education Teachers in Nonthaburi Province

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สารีพันธุ์ ศุภวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย
          วันที่เผยแพร่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
          แหล่งทุน ทุนวิจัยด้านการศึกษาทางไกล
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          หลักสูตรฝึกอบรม, จิตสาธารณะ, ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน, Training Program , Public Mind, Non-formal Education Teachers
 
                   บทคัดย่อ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก