ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2562_007
          การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองในการเมืองไทย ช่วง พ.ศ.2547-2559

          The Synthesized body of knowledge for Thai Political Movement under Thai Politics B.C.2004-2016

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ยุทธพร อิสรชัย
          วันที่เผยแพร่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
          แหล่งทุน กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
          คำสำคัญ
          
 
                   บทคัดย่อ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บทที่ 6    
                   บรรณานุกรม