ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2562_009
          การให้อาหารแบบทีเอ็มอาร์เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพน้ำนมของแม่โคนมในพื้นที่สหกรณ์โคนมไทยมิลค์จำกัด

          Feeding TMR to Improve Milk Yield and Quality of Dairy Cow in Area of Thai Milk Dairy Cooperatives

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลอชาติ บุญเอก
          วันที่เผยแพร่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
          แหล่งทุน กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
          ประเภทงานวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
          คำสำคัญ
          โคนม, อาหาร TMR, อาหารแยกส่วน, ผลผลิตน้ำนม, คุณภาพน้ำนม, diary cows, TMR feed, seperate feed, milk yield, milk quality
 
                   บทคัดย่อ    
                   กิตติกรรมประกาศ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   เอกสารอ้างอิง    
                   ภาคผนวก