ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2562_011
          พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงของจังหวัดนนทบุรี

          Virtual Museum of Nonthaburi

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
อาจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
          วันที่เผยแพร่ 04 มีนาคม 2562
          แหล่งทุน ทุนวิจัยด้านการศึกษาทางไกล
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
          สาขาการวิจัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
          คำสำคัญ
          พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง, จังหวัดนนทบุรี, แหล่งเรียนรู้เสมือน,Virtual museum, Nonthaburi Province, Virtual learning resources
 
                   บทคัดย่อ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก