ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2562_012
          การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการในธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก

          The Development of Hospitality Potentiality of Staff in Small-sized Hotel Business

          ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ
          วันที่เผยแพร่ 04 มีนาคม 2562
          แหล่งทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (โครงการบริการวิชาการแก่สังคม อิงรูปแบบวิจัย)
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
          สาขาการวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          ประเภทงานวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          คำสำคัญ
          การพัฒนาบุคลากร, ศักยภาพการบริการ, ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก, Human Development, Hospitality Potential, Small-sized Hotel
 
                   บทคัดย่อ    
                   คำนำ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก