ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2562_013
          การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อนำไปสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดสลักเหนือ จังหวัดนนทบุรี

          The Development of a Community Participatory Model Leading to the Diamond Level of Health Promotion School: A Case Study at Wut Saluck Nuea School, Nonthaburi Province

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์
อาจารย์ ดร.ชื่นจิตร โพธิศัพท์สุข
อาจารย์สุมน จอสูงเนิน
นางเพ็ญศรี แสนสุข
          วันที่เผยแพร่ 07 พฤษภาคม 2562
          แหล่งทุน กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          ประเภทงานวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          คำสำคัญ
          รูปแบบ, การมีส่วนร่วมของชุมชน, โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร, จังหวัดนนทบุรี,Model, Community participation, Diamond level of health promotion school, Nonthaburi province
 
                   บทคัดย่อ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก