ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2562_014
          ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานระบบสุขภาพระดับอำเภอ จังหวัดนนทบุรี

          Factors Affecting the Success of District Health System Implementation in Nonthaburi Province

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.พาณี สีตกะลิน
รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง
รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา ประเสริฐชัย
รองศาสตราจารย์พรทิพย์ กีระพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ น้อยวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพล กาละดี
อาจารย์ ดร.ธีระวุธ ธรรมกุล
อาจารย์สุณัฐชา แสงมณี
          วันที่เผยแพร่ 07 พฤษภาคม 2562
          แหล่งทุน ทุนวิจัยสถาบัน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          ประเภทงานวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          คำสำคัญ
          ระบบสุขภาพระดับอำเภอ,ความสำเร็จ,ภาวะผู้นำ,ปัจจัยจูงใจในการดำเนินงาน,ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน,District health system, success, leadership, work motivation, work support