ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2562_015
          การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของหลักสูตรนานาชาติ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          A Development of a Model of the Online International Master Program in Business Administration at the School of Management Science, Sukhothai Thammathirat Open University

          ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ โรจนแสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ
          วันที่เผยแพร่ 07 พฤษภาคม 2562
          แหล่งทุน ทุนวิจัยด้านการศึกษาทางไกล
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
          สาขาการวิจัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
          คำสำคัญ
          รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,หลักสูตรนานาชาติ,บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,Online instructional management model, Sukhothai Thammathirat Open University, International program, Master of Business Administration
 
                   บทสรุปผู้บริหาร    
                   บทคัดย่อ    
                   กิตติกรรมประกาศ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก