ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2562_016
          การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูปฐมวัย เรื่อง การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

          Development of Distance Training Package for Early Childhood Teachers on Assessment of Development and Learning of Preschool Children in Schools in Bangkok and Vicinity

          ผู้วิจัย

อาจารย์ ดร.ชนิพรรณ จาติเสถียร
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หรดาล
          วันที่เผยแพร่ 07 พฤษภาคม 2562
          แหล่งทุน ทุนวิจัยด้านการศึกษาทางไกล
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          ชุดฝึกอบรมทางไกล,การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย,ครูปฐมวัย,Distance training package,Assessment of development and learning of preschool children,Early childhood teacher
 
                   บทคัดย่อ    
                   คำนำ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก