ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2562_017
          การพัฒนาระบบสนับสนุนผู้เรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ในการศึกษาทางไกล สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          The Development of Electronic Learner Support System in Distance Education For Sukhothai Thammathirat Open University's Undergraduate Students

          ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์
          วันที่เผยแพร่ 08 พฤษภาคม 2562
          แหล่งทุน ทุนวิจัยด้านการศึกษาทางไกล
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
          สาขาการวิจัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
          คำสำคัญ
          การพัฒนาระบบ, การสนับสนุนผู้เรียนทางอิเล็กทรอนิกส์, การศึกษาทางไกล, เว็บแอปพลิเคชัน, System Development, electronic Learner Support System, Distance Education, Web Application
 
                   บทสรุปผู้บริหาร    
                   บทคัดย่อ    
                   กิตติกรรมประกาศ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บทที่ 6    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก