ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2562_018
          การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนออนไลน์ตามรูปแบบเพื่อการเรียนรู้ในชุมชนแสวงรู้ สำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          A study of the online learning environment by basing on the Community of Inquiry (Col) model for the Bachelor of Arts (English) program of Sukhothai Thammathirat Open University

          ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี
          วันที่เผยแพร่ 11 มิถุนายน 2562
          แหล่งทุน ทุนวิจัยด้านการศึกษาทางไกล
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          การเรียนรู้ร่วมกันในระบบออนไลน์, ชุมชนแสวงรู้, การรับรู้ด้านการสอน, การรับรู้ด้านพุทธิปัญญา, การรับรู้ด้านสังคม, Collaborative learning, Community of Inquiry, Teaching presence, Social presence, Cognitive presence
 
                   บทคัดย่อ    
                   กิตติกรรมประกาศ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก